Kawthar AL Balushi

Kawthar AL Balushi

كتابات بسيطه وعابره عن مايجول في فكري.. هي آراء قد تكون صحيحه و قد تكون خاطئه!

تابِع
12 متابِعون
| 1 متابَعون