𝑨𝒓𝒄𝒉. 𝑨𝒃𝒖𝒃𝒂𝒌𝒆𝒓 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅

𝑨𝒓𝒄𝒉. 𝑨𝒃𝒖𝒃𝒂𝒌𝒆𝒓 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅

𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓼𝓲𝓶𝓹𝓵𝓮, 𝓽𝓻𝔂 𝓽𝓸 𝓱𝓮𝓵𝓹 𝓽𝓱𝓮 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓫𝔂 𝓼𝓱𝓪𝓻𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓴𝓷𝓸𝔀𝓵𝓮𝓭𝓰𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓮𝔁𝓹𝓮𝓻𝓲𝓮𝓷𝓬𝓮

تابِع
0 متابِعون
| 0 متابَعون